7.2.ஊதா நிறம் உபயோகிப்போரின் பொதுவான குணங்கள்

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #43

• திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் •

இந்த நிறத்தை விரும்புபவர்கள் நல்ல நடத்தையும், மற்றவர்களுக்கு உதவி

error: Content is protected !!