7.1.ஊதா நிறத்தின் தன்மை

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #42

• திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் •
நல்ல எண்ணங்கள், தெய்வீக உச்சாடனங்கள் ஆன்மீக விஷயங்கள் போன்றவற்றிற்கு ஊதாவின் பங்கு

error: Content is protected !!