7.3.ஊதா நிறம் விரும்பும் ஆண்கள்

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #44

• திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் •

இந்த வண்ண விரும்பிகள் விளையாட்டுகளில் அதிக நாட்டமுள்ளவர்கள். அதிலும்

error: Content is protected !!