7.6.ஊதா நிறத்தின் நன்மை

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #47

• திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் •

இந்த வண்ணத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அறையில் இருந்துகொண்டுதான் மிகப்பெரிய

error: Content is protected !!